ساخت وبلاگ حرفه ای خرید بک لینک
بستن تبلیغات [X]
بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه

دانلود پایان نامه شناسایی نیازها و ارزیابی تاثیر نیازها در انگیزش کارکنان امور اداری شرکت ملی گاز ته

سه شنبه 3 اسفند 1395
12:27
1: تعداد بازدید

تعداد صفحات:78
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات و سوالات تحقیق
تعریف عملیاتی متغیرها در تحقیق
قلمرو تحقیق
واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق
فصل دوم: ادبیات موضوع
معرفی شرکت
ماهیت انگیزش
اهمیت انگیزش
چهارچوب انگیزش
دیدگاه های تاریخی در انگیزش
دیدگاه های اولیه انگیزش
دیدگاه مدیریت علمی
دیدگاه روابط انسانی
نظریه های انگیزش
نظریه های محتوایی (تئوری نیازها)
نظریه های فرایندی انگیزش
نظریه های معاصر انگیزش
رابطه بین نیاز و انگیزش
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار گردآوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
محدودیت های تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
توصیف داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع
پیوست ها

چکیده:
در شرکت های خدماتی افراد عنصر اصلی سازمان محسوب میشوند. بالطبع افراد موجود در این سازمان ها دارای یکسری نیاز هستند که با برآوردن این نیازها، انگیزش در آنان افزایش می یابد. در تحقیق حاضر به دنبال شناسایی نیازها و ارزیابی تأثیر نیازها در انگیزش کارکنان هستیم. روش تحقیق، روش توصیفی از نوع همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار مطالعه مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان امور اداری شرکت ملی گاز تهران بزرگ بوده است. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است.
حجم نمونه برابر با 20 نفر از کارکنان اداره مذکور بود. از بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتایج حاصله مشخص گردید که ترکیب نیازهای شدید کارکنان در مقطع زمانی انجام پژوهش نیاز به کسب موفقیت، نیاز ایمنی، نیاز به رشد و پیشرفت، نیاز به نظم، نیازهای زیستی، نیاز به استقلال، نیازهای اجتماعی بوده که با نادیده گرفته شدن این نیازها، میزان انگیزش کارکنان تقلیل یافته است.

مقدمه:
نیروی انسانی موجود در هر جامعه عامل اساسی و تعیین کننده ای است که با شرکت مستقیم در تولید و خدمات یا به صورت اعمال تراوشات فکری در انواع فعالیت ها موجبات توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی هر کشوری را فراهم میسازد. عملکرد نیروی انسانی بعنوان عامل اساسی بستگی به توانایی و انگیزش وی دارد.
توانایی ها و مهارت ها تنها فرد را قادر میسازد، عملکرد نیروی انسانی بعنوان عامل اساسی بستگی به توانایی و انگیزش وی دارد.
توانایی ها و مهارت ها تنها فرد را قادر میسازد که وظیفه اش را انجام دهد اما برای این که او کارش را به نحو مطلوب انجام دهد نیاز به انگیزش دارد.
انگیزش به معنای تحرک درآوردن رفتار فعال برای ارضای نیاز است. بعضی از نیازها مانند احتیاح زیستی به آب و هوا، غذا، خواب، سرپناه جزو نیازهای اولیه است و سایر نیازها را میتوان بعنوان نیازهای ثانویه تلقی کرد که مانند نیاز به قدر و منزلت، مقام، وابستگی به دیگران، محبت و موفقیت و … که درجه شدت این نیازها در اشخاص مختلف متفاوت است. در تحقیق حاضر به دنبال آن هستیم که نیازهای کارکنان شرکت را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم که مهم ترین عامل مؤثر بر نظام انگیزش به شمار میرود. در سنجش نیازهای شدید کارکنان از مدل پنج طبقه ای سلسله مراتب نیازهای مازلو که به ترتیب عبارتند از نیازهای فیزیولوژیک، ایمنی، امنیت، اجتماعی و تعلق، احترام و خودشکوفایی و همچنین نیازهای آشکار ماری، تئوری دو عاملی هرزبرگ و تئوری مک کلند بعنوان الگو استفاده شده است.
ترکیب نیازهای شدید کارکنان وضعیت انگیزشی آنان را نشان خواهد داد و با مطالعه و بررسی بیشتر مشخص خواهد گردید که سازمان مذکور تا چه حد به ارضای این نیازها توجه جدی دارد.


دانلود پروژه بررسی رابطه جایگاه مهار بیرونی و درونی با رضایت تحصیلی

سه شنبه 3 اسفند 1395
12:27
0: تعداد بازدید

تعداد صفحات:65
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
تعریف اصطلاحات
فصل دوم
پیشینه تحقیق
مقدمه
دیدگاه هایی درباره شخصیت
شخصیت از نظر فروم
شخصیت از نظر یونگر
شخصیت از نظر ماری
نگرش فرانکل به شخصیت
نگرش مزلو به شخصیت
چشم اندازی به رشد شخصیت
دیدگاه هایی در باره رشد شخصیت
رشد شخصیت از نظر یونگر
رشد شخصیت از نظر ماری
عوامل موثر بر رشد شخصیت
نظریه های نسخ شناسی شخصیت
نظریه های تحلیلی عاملی شخصیت
نظریه کاتل
نظریه انسان گرایی در شخصیت
نظریه های شناختی شخصیت
ماهیت شخصیت
سنجش شخصیت
مسائل اساسی در سنجش شخصیت
اعتبار
مهار
میل به مهار
توهم مهار
پیامدهای اعتقاد داشتن به مهار
تفاوت های فردی در درک جایگاه مهار
واکنش در برابر از دست دادن مهار
جایگاه مهار
جایگاه مهار درونی – بیرونی
طبقه بندی سه بعدی از نظر واینر
جایگاه مهار درونی و بیرونی از نظر واینر
نظریه یادگیری اجتماعی
توان رفتاری
انتظار
ارزش تقویت
موقعیت روان شناختی
آزادی حرکت
روشهای راتر برای سنجش مفاهیم خود
انگیزش رفتار از نظر راتر
انتظارات مربوط به جایگاه هندسی مهار
نظریه اسناد
اسنادهای بعد از موفقیت و شکست
تغییر دادن اسنادها برای بهبود عملکرد
دیدهای بازده تحصیلی بر اسناد
زمینه های کاربردی آزمونها
زمینه تحصیلی
پیشنهادات
نتیجه گیری
خلاصه
منابع

چکیده:
تعاریف مختلفی از شخصیت ارائه شده است که هر یک بر وجهی از شخصیت تأکید کرده‌اند. هیلگارد(Hilgard) شخصیت را الگوهای رفتار و شیوه‌های تفکر که نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین می‌کند تعریف کرده است در حالی که برخی دیگر «شخصیت» را به ویژگی های «پایدار فرد» نسبت داده و آن را بصورت «مجموعه ویژگیهایی که با ثبات و پایداری داشتن مشخص هستند و باعث پیش بینی رفتار فرد می‌شوند» تعریف می‌کنند.
شخصیت (Personality) از ریشه لاتین (Persona) که به معنی «نقاب و ماسک» است گرفته شده است و اشاره به ماسک و نقابی دارد که بازیگران یونان و روم قدیم بر چهره می‌گذاشتند و این تعبیر تلویحا به این موضوع اشاره دارد که «شخصیت هر فرد ماسکی است که او بر چهره خود می‌زند تا وجه تمایز (تفاوت) او از دیگران باشد.
شخصیت به همه خصلتها و ویژگیهایی اطلاق می‌شود که معرف رفتار یک شخص است، از جمله می‌توان این خصلت ها را شامل اندیشه، احساسات، ادراک شخص از خود، وجهه نظرها ، طرز فکر و بسیاری عادات دانست. اصطلاح ویژگی شخصیتی به جنبه خاصی از کل شخصیت آدمی اطلاق می‌شود.
شخصیت یک «مفهوم انتزاعی» است، یعنی آن چیزی مثل انرژی در فیزیک است که قابل مشاهده نیست، بلکه آن از طریق ترکیب رفتار (Behavior)، افکار (Thoughts) ، انگیزش (Motivation)، هیجان (Emotion) و … استنباط می‌شود. شخصیت باعث تفاوت (Difference) کل افراد (انسانها) از همدیگر میشود. اما این تفاوت ها فقط در بعضی ویژگی ها و خصوصیات است. به عبارت دیگر افراد در خیلی از ویژگیهای شخصیتی به همدیگر شباهت دارند بنابراین شخصیت را می‌توان از این جهت که چگونه مردم با هم متفاوت هستند؟ و از جهت این که در چه چیزی به همدیگر شباهت دارند؟ مورد مطالعه قرار داد.
از طرف دیگر شخصیت یک موضوع پیچیده است ولی از زمان های قدیم برای شناخت آن کوشش های فراوانی شده است که برخی از آن ها غیرعملی، بعضی دیگر خرافاتی و تعداد کمی علمی و معتبر هستند. این تنوع در دیدگاه ها به تفاوت در تعریف و نگرش از انسان و ماهیت او مربوط میشود. هر جامعه برای آن که بتواند در قالب فرهنگ معینی زندگی کرده، ارتباط متقابل و موفقیت آمیزی داشته باشد، گونه‌های شخصیتی خاصی را که با فرهنگش هماهنگی داشته باشد، پرورش میدهد. در حالی که برخی تجربه‌ها بین همه فرهنگ ها مشترک است، بعید نیست که تجربیات خاص یک فرهنگ در دسترس فرهنگ دیگر نباشد.
واژه شخصیت در زبان روزمره مردم معانی گوناگونی دارد. یکی از معانی آن مربوط به هر نوع صفت اخلاقی یا برجسته است که سبب تمایز و برتری فردی نسبت به افراد دیگر می‌شود مثلا وقتی گفته نمیشود او با شخصیت است یعنی او فردی با ویژگی هایی است که میتواند افراد دیگر را با کارآیی و جاذبه اجتماعی خود تحت تأثیر قرار دهد. در درس هایی که با عنوان پرورش شخصیت تبلیغ و دایر میشود، سعی بر این است که به افراد مهارت های اجتماعی به خصوصی یاد داده، وضع ظاهر و شیوه سخن گفتن را بهبود بخشند با آنها واکنش مطبوعی در دیگران ایجاد کنند همچنین در برابر این کلمه، کلمه بی‌شخصیت قرار دارد که به معنی داشتن ویژگی های منفی است که البته به هم دیگران را تحت تأثیر قرار میدهد، اما در جهت منفی.
در اجتماع گاهی به جای این کلمات از مترادف آن ها شخصیت خوب یا بد صحبت میشود که هر یک ویژگی هایی را میرسانند و گاهی از کلمه شخصیت به منظور توصیف بارزترین ویژگی افراد استفاده میشود مثلا وقتی گفته می‌شوداو پرخاشگر است یعنی ویژگی و خصوصیت غالب او پرخاشگری است. در کنار این موضوعات گاهی کلمه شخصیت جهت احترام به چهره‌های مشهور و صاحب صلاحیت علمی، اخلاقی یا سیاسی بکار میرود نظیر شخصیت سیاسی، شخصیت مذهبی و شخصیت هنری و …
دیدگاه روانشناسی در مورد شخصیت چیزی متفاوت از دیدگاههای مردم و جامعه است در روانشناسی افراد به گروه های با شخصیت و بی‌شخصیت یا شخصیت خوب و شخصیت بد تقسیم نمیشوند؛ بلکه از نظر این علم همه افراد دارای شخصیت هستند که باید به صورت علمی مورد مطالعه قرار گیرد این دیدگاه به شخصیت و انسان باعث پیدایش نظریه‌های متعددی از جمله : نظریه روانکاوی کلاسیک (Classical Psychoanaly Theory)، نظریه روانکاوی نوین (Neopsychoanalytic Theory)، نظریه انسان گرایی (Humanities Theory)، نظریه شناختی (Cognitive Theory)، نظریه یادگیری اجتماعی (Social-learning Theory) و … در حوزه مطالعه این گرایش از علم روانشناسی شده است.


دانلود پروژه امپرسیونیسم

سه شنبه 3 اسفند 1395
12:27
0: تعداد بازدید

تعداد صفحات:96
نوع فایل:WORD
فهرست مطالب:
مقدمه
هنر و هنرمند
مبنای هنر
تقلید طبیعت
وظیفه هنرمند
هنر لازم و سودمندات
فصل اول
نقاشی قدیم و جدید
امپرسیونیسم
شیوه های جدید نقاشی
اساس شیوه امپرسیوسیت
تاثیر جو در رنگ ها
تاثیر تغییرات نور در رنگ ها
تاثیر رنگ های مجاور
رنگ های مکمل
روش رنگ آمیزی
شیوه های جدید نقاشی
فصل دوم
مارسل دوشان وان گوگ
گوگن
سزان
منابع

مقدمه:
پیش از آغاز این تعال لازم است از زمینه هنر و هنرمند مطالبی را بعنوان مقدمه و شروع پژوهش عنوان نمائیم. نخست به مبحث هنر و هنرمند میپردازیم، مشخص گردد که هنر چیست و هنرمند کیست :
هنر و هنرمند:
در سال های اخیر، از هنر بسیار سخن بر میان آمده است لیکن به جرأت میتوان گفت تاکنون نوشته ای که هنر را به مردم کتاب خوان کشور، بشناساند و تعریف جامع و دقیقی از آن به دست دهد، به زبان فارسی در نیامده است. آن چه نویسندگان بزرگ پیشین، درباره هنر گفته اند با مفاهیم وسیع و عمیقی که این واژه به ویژه در قرن نوزدهم و عصر، یافته است سازگار نیست و تعاریفی نیز که در جزوات و مقالات مهنامه های پارسی از هنر آمده است، به هیچ رو خواست کتاب خوان های وطن ما را بر نمی آورد.
هنر در واقع به معنی آن درجه از کمال آدمی است که هوشیاری و خداست، فضل و دانش را در بر دارد و نمود آن صاحبه هنر را برتر از دیگران نشان میدهد.
صدها هزار انسان همه عمر خود را از نخستین روزهای جوانی، برای این که بیاموزند چگونه پاهای خویش را به سرعت بچرخانند (رقاصان)، دیگران (موسیقی دانان) برای آن که بدانند چگونه انگشتان خود را با شتاب بر شستی ها و تارها بلغزانند، و دسته دیگر (نقاشان برای آن که بیاموزند به چه طریق با رنگ ها هر آنچه را که می بینند رقم زنند برای فراگیری آن تلاش میکنند و می آموزند و آن چه را که آموختند به نحواحسن آن را انجام دهد. در واقع هنر نتیجه کوشش انسان برای ایجاد زیبایی است نقاشی، پیکر سازی، معماری و موسیقی و شاعری، همه از فنون هنر است زیرا این فنون جز جستجوی زیبایی و ایجاد و ایجاد آن هدفی ندارند زیبا چیزی است که دلپزیر و خوشایند است اگرچه به ظاهر در زندگانی عملی سودی از آن حاصل نمیشود.
بسا چیزها هست که هم زیبا و هم سودمند است اما دل که از زیبایی آن ها لذت میبرد به سودشان چشم ندارد. همین که فایده امور را به نظر در آوریم خواه نخواه ذوق زیبا پرستی از ما دور میشود.
کشتزار بهاری بار رخشندگی و خرمی سبزه ها و آن گل های خودرو که به رنگ های گوناگون صفحه سبز چمن را منقش کرده به چشم شما که در طلب زیبایی به دشت رفته اید دلپذیر است از آن به طلب می آیید و صفت زیبا بدان میدهید. نزد شما زیباست زیرا از آن سودی نمی خواهید اما برای کشاورزی که باید از محصول این کشت معاش کند و در نظری که بر آن می افکند حاصل رنج خود را هنگام درو تخمین میزند کشتزار زیبا نیست، سودمند است. پس نتیجه میگیریم که هنر در جستجوی زیبایی است و زیبایی و سودمندی دو تاست پس ناسودمندی صنعت اصلی هنر است پرده ای که پرداخته قلم سحر انگیز نقاش زبردستی است، شما را در تماشای تناسب رنگ ها و چابکی خطوط آن در دریای لذت غوطه ور میکند و از دیدن آن همه بدایعی که ملاحظه میکنید به وجد می آید و احساس لذت بیش از اندازه می کنید.


دانلود پروژه بررسی نقش رسانه‌های جمعی (با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان

سه شنبه 3 اسفند 1395
12:26
0: تعداد بازدید

تعداد صفحات:178
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول – مبانی نظری تحقیق
بیان مساله و اهمیت موضوع تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
فصل دوم – رسانه چیست و چه توانایی هایی دارد؟
ارتباط جمعی تاریخچه رسانه‌های جمعی
کارکرد رسانه‌های جمعی
وظیفه رسانه چیست؟
قدرت تأثیر رسانه‌های جمعی
فصل سوم – جهان جدید تلویزیون
یک کودک چه وقت استفاده از تلویزیون را شروع میکند؟
کودک چه مقدار وقت صرف تلویزیون میکند؟
چه کسانی بیننده پروپا قرص هستند؟
توضیحی درباره سایر رسانه‌ها
استفاده کودکان از رسانه‌ها در سنین مختلف
کودکان چه چیزهایی را میبینند؟
برخی معیارهای پیش بینی سلیقه کودکان در مورد تلویزیون
کودکان درباره تلویزیون چگونه فکر میکنند؟
وجهه تلویزیون
آیا تلویزیون در نظر کودکان شگفت انگیز است؟
بچه‌ها دوست دارند شاهد چه تغییراتی در تلویزیون باشند؟
والدین دوست دارند شاهد چه تغییراتی باشند؟
چرا کودک از تلویزیون استفاده میکند؟
عملکرد تلویزیون
چرا ما دارای رسانه‌های جمعی هستیم؟
نیازهای ویژه کودکان که تلویزیون آن ها را برآورده میکند، کدامند؟
محتوای خیال
محتوای واقعیت
تلویزیون به عنوان خیال
آیا تلویزیون مانعی بر سرا راه مسائل زندگی است؟
تلویزیون به عنوان واقعیت
دو جهان
اهمیت خیال
فصل چهارم – یادگیری از تلویزیون
چگونگی یادگیری از تلویزیون
موارد یادگیری اتفاقی
میزان هوش و رفتار کودک در ارتباط با برنامه‌های تلویزیون
چه آموزشی را باید انتظار داشته باشیم؟
تلویزیون در مدرسه
چگونگی اکتساب در کودکان
مقایسه
فصل پنجم – تاثیرات جسمی و روانی تلویزیون بر کودکان
الگوی تأثیر رسانه
تلویزیون به کودکان چه میدهد؟
الگوی تأثیر کودک
الگوی تأثیر تعامل
دیگر ویژگی های تعامل
اثرات فیزیکی تلویزیون بر کودکان
آیا تلویزیون بر بینایی کودکان اثر بدی دارد؟
آیا تلویزیون کودکان را خواب آلود و خسته به مدرسه میفرستد؟
اثرات عاطفی تلویزیون بر کودکان
اثرات شناختی تلویزیون بر کودکان
آیا تلویزیون حاوی تصویر غیر دقیقی از زندگی بزرگسالان است؟
آیا تلویزیون موجب بزرگسالی زودرس می شود؟
اثرات رفتاری
آیا تلویزیون کودکان را منفعل میکند؟
آیا خشونت ارائه شده در تلویزیون، آموزش خشونت میدهد؟
نتیجه گیری
پیامدهای منفی تلویزیون
فصل ششم – اینترنت رسانه جدید قرن بیستم
اینترنت چیست؟
فواید اینترنت برای کودکان
خطرات اینترنت
سودجویان از اینترنت برای به دام انداختن کودکان استفاده میکنند
مطالب نامناسب و غیر مجاز در اینترنت
ارتکاب جرایم – بمب ها، مواد مخدر، دزدی و شخصیت های غیر واقعی
تهاجم به حریم خصوصی
چگونگی اجتناب و کاهش خطراتی که کودکان در ایترنت با آن مواجه اند
نتیجه گیری و آزمون فرضیات
منابع مآخذ

پیشگفتار:
تحقیق حاضر با عنوان بررسی نقش رسانه‌های جمعی (با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان سعی دارد، تاثیرات مثبت و پیامدهای منفی وابستگی کودکان به تلویزیون را مورد بررسی قرار دهد. در راستای رسیدن به هدف مذکور ابتدا مبانی نظری تحقیق در مورد تاریخچه پیدایش رسانه‌های گروهی و بخصوص تلویزیون مطرح شده، سپس انواع کارکردهای تلویزیون، وظایف رسانه بعنوان یک وسیله ارتباطی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم تحقیق مقدار زمانیکه کودکان در شرایط مختلف سنی صرف تماشای تلویزیون می کنند، آغاز سن تماشای تلویزیون، دلایل تماشای تلویزیون توسط کودکان و انتظاراتی که کودکان و والدین آن ها از تلویزیون دارند مورد بررسی قرار میگیرد. لازم به ذکر است آمار و ارقام مربوط به این فصل از تحقیق، در مورد جامعه آمریکا و بر اساس اطلاعات کتاب تلویزیون در زندگی کودکان ما نوشته ویلبر شرام و دیگران، ترجمه محمود حقیقت کاشانی میباشد. امید است با عنایتی که مسئولین تعلیم و تربیت ایران اسلامی به الگو گیری کودکان این مرز و بوم از رسانه‌های گروهی و به ویژه رسانه‌های تصویری دارند، زمینه انجام این چنین پژوهش های گسترده ای در سیستم آموزش و پرورش کشور ما نیز فراهم گردد که این مهم حمایت همه جانبه مسئولین امر را می‌طلبد.
فصل سوم با عنوان جهان جدید تلویزیون مسایلی از جمله سن شروع تماشای تلویزیون و شرایط زمانی و انواع موضوعاتی که مورد توجه کودکان با توجه به شرایط سنی و جنسی و همچنین تواناییهای ذهنی آن ها است مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل چهارم مربوط به نحوه و میزان یادگیری کودکان از این رسانه و عوامل تاثیر گذار بر این مساله است.
در فصل پنجم تحقیق، تاثیرات روحی، روانی و جسمی تلویزیون بر کودکان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در نهایت در فصل ششم به رسانه جدید اینترنت و رابطه آن با مسئله یادگیری و الگو پذیری کودکان و انواع خطراتی که این رسانه برای کودکان دارد اشاره شده است.


دانلود پایان نامه بررسی و شناخت خشونت های زنان علیه مردان، گزارش شده در روزنامه های کشور

سه شنبه 3 اسفند 1395
12:26
0: تعداد بازدید

تعداد صفحات:64
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
بیان مسئله
فرضیات یا پرسش های تحقیق
اهداف مطالعاتی
حدود مطالعاتی
اهمیت مطالعاتی
تعریف اصطلاحات
فصل دوم – مرور مطالعاتی
خشونت های خانگی
آزار جنسی
تحریک زنان توسط مردان
بی اعتنایی به ارزش های اخلاقی
پست انگاشتن نقش های زنانه
فصل سوم – روش تحقیق
پرسش تحقیق
طرح تحقیق
فن تحقیق
طرح تحلیلی
طرح اجرایی
فصل چهارم – ارائه و تجزیه و تحلیل اطلاعات
دختران خشن
رسانه های خشن
نادیده انگاشتن نهاد خانواده
فرهنگ سازی بر اساس حقوق اسلامی و انسانی
همگام با پیشرفت صنعتی
مدارس آگاه
تشنجات خانوادگی و دختران نوجوان
اوقات فراغت
فصل پنجم – استنتاج
استنتاج
پیشنهادات
ضمائم
کتابنامه

چکیده تحقیق:
این تحقیق در نظر دارد به بررسی علل خشونت زنان علیه مردان با رجوع به روزنامه های کثیر الانتشار (مورد ارزیابی قرار دهد 2 پرسش زیرمبنای کار پژوهشگر بوده است:
1- خشونت های زنان علیه مردان بررسی شده در روزنامه های کشور کدامند؟
2- چه عواملی موجب افزایش فراوان خشونت زنان علیه مردان در سال های اخیر شده است؟
3- پدیده خشونت زنان علیه مردان چه پیامدهای اجتماعی برای جامعه خواهد داشت؟
در این فصل به تعریف اصطلاح خشونت روزنامه کیهان، اطلاعات، همشهری، و جام جم پرداختیم.
در فصل دوم به بررسی خشونت های خانگی مسائل مربوط به آن (چه خشونت زنان علیه مردان و برعکس)، آزار جنسی و مسائل زنان را وادار به جبهه گیری میکند، مسئله تحریک زنان توسط مردان به یکی از عوامل بسیار مهمی است که باعث اعمال خشونت زنان شده است.
همچنین بی اعتنایی به ارزش های اخلاقی که باعث سست شدن پایه های اخلاقی جامعه شده و راه را برای نفوذ ناهنجاری ها باز میکند اشاره شد.
پست انگاشتن نقش های زنانه مسئله ای بسیار مهم است با توجه به خطیر و سخت بودن آن برای زنان و به تفاوت داشتن جامعه نیست به آن بار روانی منفی را برای زنان جامعه به ارمغان می آورد.
در فصل سوم، روش تحقیق، طرح تحقیق، فن تحقیق، طرح تحلیلی، طرح اجرایی را بیان کردیم.
با توجه به آن این تحقیق دارای پایگاه اکتشافی است، از آن جا که علل پیدایش این نوع خشونت درمان بیشتر نمود دارد و با توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه پیش بینی م‎شود که به دلیل این که این امر در گذشته ای نه چندان دور اتفاق افتاده است از رشد تاریخی نیز استفاده شده است.
در رابطه با بررسی و شناخت و علل گرایی زنان به خشونت در چارچوب رشد اکتشافی و مطالعه توضیحی انتخاب شده است که به علت یابی و علل گرایش آنان به خشونت پرداخته شده است. و در رابطه با بررسی کلی خشونت های زنان علیه مردان طرح تحقیق از نوع مطالعه انتقادی است. در رابطه با بررسی پدیده خشونت و خشونت زنان علیه مردان از فن کتابخانه استفاده شده است. در رابطه با بررسی و تأثیر نموندگی مورد مطالعه در روزنامه ها در چهارچوب رشد آینده از فن مشاهده استفاده میگردد.
تحلیل تخصصی این تحقیق در چارچوب مجموعه داده ها بدست آمده از مطالعه کتابخانه ای ازیکسو و داده ها حاصل از بکارگیری فنون و مشاهده موارد خشونت از سوی دیگر صورت گرفته است.
تحلیل تئوریک این پژوهش با توجه به اهداف اعلام شده به واسطه تعقیب تأثیر است اجتماعی این پدیده در چهارچوب مطالعات علم جامعه شناسی ارتباطات تحلیل فونکیسونی یا کارکردی خواهد بود.
در فصل چهارم به ارائه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوطه پرداختیم که این فصل در نظر دارد مسئله دختران خشن که تقریبا در جوامع امروزی با پسران خشن برابری میکند مورد بررسی قرار دهد.
همچنین نقش رسانه های جمعی و اثرات آن بر افزایش یا کاهش خشونت و تبلیغ آن بعنوان یک هنجار را مورد بررسی قرار دهد.
مسئله بسیار مهم نهاد خانواده که نقش اساسی و حساس دارد را در تربیت کودکان سالم را دارد نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.
فرهنگ سازی براساس حقوقی اسلامی انسانی نه به عنوان یک شعار بلکه به عنوان یک طرح مهم و اساسی مطرح گردیده که باید مسئولین را بیشتر متوجه امور فرهنگی و حقوقی زنان نماید.
با توجه به این که کشور ما در حال توسعه میباشد لازم دیده شد که همگام با پیشرفت صنعتی پیشرفت های فرهنگی و اجتماعی نیز مد نظر قرار گیرد تا به طور کلی از جامعه سنتی فاصله بگیریم.
نقش مدرسه به عنوان خانه دوم کودک لازم دیده شد مورد بررسی قرار گیرد.
تشنجات خانوادگی که باعث بسیاری از آسیب های اجتماعی است و از جمله مسئله دختران فرار را با خود به ارمغان می آورد لحاظ شده است.
اوقات فراغت به عنوان مسئله پایان این فصل از جوانب و بعدهای گوناگون قضیه مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل پنجم با توجه به اطلاعات و تحقیقات انجام گرفته نتیجه گیری های انجام شده است که مسئولین و پژوهشگران را در جریان و پیشنهاداتی به مسئولین مربوطه جهت رفع این آسیب بسیار مهم اجتماعی که در زمانه حاضر بیشتر نمود پیدا کرده شده است.


دانلود پایان نامه بررسی نگرش دینی (مثبت و منفی) برتفکر انتقادی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه

سه شنبه 3 اسفند 1395
12:26
0: تعداد بازدید

تعداد صفحات:106
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده تحقیق
عنوان تحقیق
چکیده
فصل اول
مقدمه
نگرش دینی
نگرش دینی مثبت
نگرش دینی منفی
تفکر
انتقاد
تفکر انتقادی
بیان مساله
اهداف پژوهش
هدف کلی
هدف جزیی
فرضیات تحقیق
متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل
متغیر وابسته
متغیر کنترل
متغیر مزاحم
متغیر تعدیل کننده
متغیر مستقل از نظر آماری
تعاریف نظری متغیرها
نگرش دینی
نگرش دینی مثبت
نگرش دینی منفی
تفکر انتقادی
تعاریف عملی متغیرها
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
تعریف و تشریح مفاهیم اصلی
نگرش چیست؟
دین چیست؟
فطری بودن دین
تعریف دین از دیدگاه قرآن
مراتب دین
فلسفه دین چیست؟
دین از دیدگاه مطهری
دین از دیدگاه کانت
تفکر انتقادی
ویژگیهای تفکر انتقادی
معیار
دلیل و برهان
دیدگاه
ویژگیهای متفکران منتقد
ویژگیهای تفکر انتقادی
صفات متفکران انتقادی
ویژگیهای یاددهی و یادگیری در آموزش تفکر انتقادی
مهارت های ویژه در تفکر انتقادی
تفکر انتقادی، مهارت های حل مسائل
ابعاد شناختی و عاطفی تفکر انتقادی
رابطه بین تفکر انتقادی و تفکر منطقی، حل مسئله، تصمیم گیری و تفکر خلاق
تفکر انتقادی و تفکر منطقی
تفکر انتقادی و حل مسئله
مراحل تفکر انتقادی
روحیه انتقادی داشتن
پیشینه پژوهشی تحقیق
سوابق تحقیق
تحقیقات خارجی
سابقه تحقیق
پیشینه دین در تاریخ
پیشینه مربوط به تفکر انتقادی
پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق در ایران
نقد و بررسی پیشینه و دیدگاه ها
نگرش دینی مثبت
نگرش دینی منفی
فصل سوم
روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات
جامعه آماری
نمونه آماری (حجم نمونه) و روش نمونه‌گیری
تعیین حجم نمونه
ابزارهای گردآوری اطلاعات
مقیاس سنجش نگرش مذهبی دانشجویان
آزمون نگرش دینی
روایی و پایایی
شواهد اعتبار
اعتبار محتوایی
اعتبار (روایی) صوری
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
توصیفی
آمار استنباطی
پیشنهاد به محقق آینده
ضمیمه و پیوست
پرسشنامه 1
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
پرسشنامه 2
آزمون تفکر انتقادی
متن دستورالعمل در پیش آزمون
متن دستورالعمل در پس آزمون
سوال های آزمون تفکر انتقادی
محدودیت های تحقیق
منابع و مأخذ

چکیده:
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نگرش دینی (مثبت و منفی) بر تفکر انتقادی
دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است.
فرضیات پژوهش عبارتند از :
1- بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد
2- بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد.
همان طوری که ملاحظه میکنید جامعه آماری کلیه دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد
اسلامی واحد دماوند است و نمونه آماری صد نفر است که از میان این جامعه آماری به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسش نامه
نگرش دینی و تفکر انتقادی خودساخته است که در اختیار گروه نمونه قرار گرفته و بعد از پاسخ جمع آوری شده و اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش توصیفی و استنباطی استفاده شد و جداول و نمودارهای آماری ارائه شد.
نتایج این پژوهش به شرح ذیل است :
1-بین نگرش دینی و تفکر انتقادی رابطه معناداری وجود دارد.
2-بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطه معناداری وجود دارد.
3-بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطه معناداری وجود دارد.


دانلود پروژه اثرات و عوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور

سه شنبه 3 اسفند 1395
12:26
0: تعداد بازدید

تعداد صفحات:67
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اثرات و عوارض طلاق
آثار اجتماعی طلاق
عوامل مؤثر بر طلاق
راه حل مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت تحقیق از لحاظ اجتماعی
اهمیت تحقیق از لحاظ شخصی
ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مبانی نظری
طلاق از دیدگاه اسلام
طلاق از دیدگاه قرآن
طلاق از دیدگاه مسیحیت
تاریخچه طلاق
طلاق و انواع آن
پیشینه تحقیق
مدل
فرضیه های تحقیق
مفاهیم و متغیر ها
فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق
نحوه انجام کار
جامعه آماری
جمعیت نمونه و شیوه نمونه گیری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
نمودار و جداول مربوط به طلاق
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج یافته ها
پیشنهادات
پرسشنامه
منابع و مأخذ

مقدمه:
بلافصل طلاق والدین خویشند. اگر نتوانستیم فضای مطلوب و شادی بخش خانوادگی را برایشان فراهم کنیم دست کم باید بیاموزیم که چگونه آن ها را از صدمات ناشی از طلاق تا حد امکان در امان داریم.
طلاق یکی از غامض ترین پدیده های اجتماعی عصر ما را از دیدگاه کسانی که بیش از همه آن ها لطمه میبینند بررسی میکند. پدیده طلاق (راه حل) رایج و قانونی، عدم سازش زن و شوهر، فروریختن ساختمان خانواده، قطع پیوند زناشویی و اختلاف ارتباط پدرو مادر با فرزند، توجه اصلی به پیامدهای طلاق و اثرات روحی، عاطفی، اجتماعی و اقتصادی آن بر فرزند است و در کنار آن به علل و موجبات طلاق اشاره کوتاهی کرده، سابقه طلاق به بیست قرن میرسد. مذاهب عمده همان گونه که در زمینه ازدواج و روابط زن و مرد رهنمودها و معیارهایی مقرر کرده اند به امکان قطع این رابطه و نحوه آن نیز پرداخته اند اما فقط در چند دهه اخیر است که طلاق بعنوان یک مسأله جدی اجتماع مطرح است.
من با طرح این مسأله و تحقیق در این مورد و با بیان اینکه طلاق بلای خانمان سوز است در صدد بررسی علل و عوامل اصلی این پدیده شوم برآمدم تا خوانندگان این تحقیق این مسأله را جدی تر گرفته و راهکارهای آن را برای زندگی خود در نظر گیرند تا بتوانند خود را از دام این بلا برهانند.


دانلود پایان نامه مقایسه‌ و بررسی میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام

سه شنبه 3 اسفند 1395
12:25
2: تعداد بازدید

تعداد صفحات:74
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – ادبیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
تعریف متغیرها
فصل دوم – پایه‌های نظری و پیشنه تحقیق
مقدمه
اضطراب
علائم اضطراب
بیماریهای که در اثر اضطراب ایجاد میشوند
رویکردهای نظری به اضطراب
اضطراب امتحان
پیشینه تحقیقات
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه
جامعه آماری
نمونه آماری
شیوه اجرای تحقیق
روشهای آماری
فصل چهارم – یافته‌های پژوهشی
مقدمه
یافته‌های توصیفی
یافته‌های استنباطی
فصل پنجم – بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه
بحث و نتیجه‌گیری
پیشنهادهای کاربردی
پیشنهادهای پژوهشی
محدودیت‌های پژوهش
منابع و ضمائم

مقدمه :
قرن حاضر قرن فناوری، قرن اضطراب و قرن پیچیدگی هاست که هر کدام انسان را محاصره کرده‌اند. در میان این گرداب، آنچه از انسان امروزی انتظار میرود دانش آموزی و کنار آمدن با پیچیدگی های دنیاست. این پیچیدگی، انسان امروزی را بر آن داشته تا با آن کنار آید و برای کنار آمدن بر این وضع، از مکانیزم تعادل حیاتی سود میجوید. انسان مجموعه‌ای از هیجانات است که برای مقابله با این پیچیدگی با آن ها توسل میجوید. در این میان اضطراب مشهود و بارز است. همه ما از معنای واژه اضطراب و چگونگی احساس‌مان در زمانی که میگوییم مضطربیم، تصور کلی داریم. ما میتوانیم تا حدی در مورد تجربه‌ درونی مرتبط با چنین احساس‌هایی هم داستان‌ باشیم. جدا از نظریه‌‌ پردازی های که در مورد اضطراب شده، اضطراب نقش یک علامت خطر را مبنی بر این که جریان بر وقف مراد نیست برای فرد ایفا میکند. در این تلاطم قرن، نقش انسان بر کسب دانش رقم زده است. انسان دانش را کسب کرده و به پیش میرود و هرچه می آموزد در انبار ذهن خویش آن ها را اندوزش میکند.
انسان در عصر پر اضطراب به پیش میرود و علم می آموزد ولی ارتباط مخزن اندوزش ذهنی وی با این هیجانات، او را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است. ارتباط بین هیجانات و حافظه بسیار پیچیده است؛ زیرا این دو در بسیاری از زمینه‌ها با یکدیگر روابط متقابل دارند.
به هر حال اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه افراد در حد اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد به عنوان یک پاسخ سازش یافته تلقی میشود، به گونه‌ای که میتوان گفت اگر اضطراب نبود همه ما پشت میزهایمان به خواب میرفتیم، یا فقدان اضطراب ممکن است ما را مشکلات و خطرات قابل ملاحظه‌ای مواجه کند. ولی با این حال اضطراب میتواند عملکرد شناختی را مختل سازد و بایستی این پدیده را در موسسات آموزشی مد نظر قرار داد. عملکرد یک دانش آموز در جلسه امتحان تحت تأثیر اضطراب قرار میگیرد، این امر نباید سبب شود فکر کنند یادگیری صورت نگرفته است، این دانش آموز ممکن است، جواب سوال‌ها را به خوبی یاد گرفته باشد، اما اضطراب او باعث ناتوانی اش در دادن جواب کامل سوال گرددک
اگر موقعیتی فراهم شود تا افراد در سطح بهینه هیجانی به آموزش بپردازند در این صورت اضطراب نه بعنوان عامل مختل، بلکه به عنوان یاری رسان در یادگیری ایفای نقش میکند. همه میدانند که در پایین‌ترین سطح هیجانی، انسان دچار کسالت و خواب‌آلودگی میشود و در بالاترین سطوح هیجانی، فرد دچار آشفتگی روانی میشود، ولی با این حال در سطح بهینه هیجانی، فرد به بهترین عملکرد دست مییابد. سطح پایین انگیختگی با محرومیت حسی ارتباط دارد و انگیختگی زیاد به احساس استرس فشار و ناکامی می انجامد و در سطح بهینه انگیختگی، عملکرد به بهترین شکل بروز میکند.
اضطراب بعنوان یک انگیختگی هیجانی در نظر گرفته میشود و در دهه‌های اخیر در پرداخت به اضطراب متخصصان بالینی و آموزشی، یکی از نشانه‌های حاصل از اضطرابی سطح بالا را افت تحصیلی نامیده‌اند و از آن به بعد تحقیقاتی در این زمینه انجام گرفته است و افرادی چون دارک 1989، و بسیاری کسان دیگر، در این زمینه دست به تحقیق زده‌اند و تأثیر اضطراب بر هوش، حافظه، پیشرفت تحصیلی، عزت نفس و … را مورد توجه قرار داده‌اند.


دانلود پروژه فرار مالیاتی

سه شنبه 3 اسفند 1395
12:25
0: تعداد بازدید

تعداد صفحات:26
نوع فایل:WORD
فهرست مطالب:
مقدمه
فرار مالیاتی چیست؟
تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی
زمینه های پیدایش فرار مالیاتی
اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران
کارت بازرگانی، کد اقتصادی و فرار مالیاتی
ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه ها
عدم توتجه به رضایت مؤدیان مالیاتی
حقوق مالیاتی
منابع

مقدمه:
در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین میشود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آن ها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد میشود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار میگیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.


دانلود پروژه حقوق زن در ایران

سه شنبه 3 اسفند 1395
12:25
0: تعداد بازدید

تعداد صفحات:59
نوع فایل:WORD
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مطلب
بحث تاریخی
از سال 1307 تا سال 1346
از سال 1346 تا 1353
از سال 1353 تا 1357
از سال 1357 تا امروز (1386)
نقش فقها در افت و خیز منحنی حقوق زن
اصول چهارم و هفتاد و یکم قانون اساسی
از زمان حال،‌ سال 1386
بحث تاریخی ( در سایر حوزه ها)
بخشی از حقوق زنان در اسلام
چند همسری
حقوق زن در ایران
ماده واحده
منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران
اصول و مبانی
حقوق و مسئولیت های فردی زنان
حقوق و مسئولیت های خانوادگی زنان
حقوق و مسئولیت های زنان در تشکیل و تداوم خانواده
حقوق و مسئولیت های زنان در صورت انحلال خانواده
حقوق و مسئولیت های اجتماعی زنان
حقوق و مسئولیت های فرهنگی و معنوی زنان
آموزش
پژوهش
حقوق و مسئولیت های اقتصادی زنان
حقوق و مسئولیت های اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان
حقوق و مسئولیت های قضایی زنان
پی نوشت ها
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

مقدمه:
یکی از ویژگی های برجسته قانون اساسی ما توجه ویژه به جایگاه زنان در جامعه است. این مقاله در صدد است رویکرد قانون اساسی به زنان را پررنگ کند.
سوای دوره های خیلی دور که در برخی از جوامع ما با زن سالاری و یا مادر سالاری مواجه هستیم، تقریبا کل تاریخ بشریت در همه جوامع تاریخی مردم سالار بوده است. ساماندهی جامعه حتی در دوران جدید مدرن به نحوی است که زن به عنوان جنس دوم در حاشیه قرار گرفته و به قول پست مدرن ها صدای زنان خاموش است و به گوش نمیرسد.
واقعیت این است که بسیاری از دستاوردهای دنیای مدرن نیز نصیب زنان شده است. زنان توانسته اند با تلاش خود برای بالا بردن سطح آموزش و فرهنگ خود، بسیاری از حقوق اولیه خود را بدست آورند.


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | طراح قالب: آوازک