ساخت وبلاگ حرفه ای خرید بک لینک
بستن تبلیغات [X]
دانلود پايان نامه استفاده بهينه از فضاي هوايي كشور با هدف افزايش پروازهاي ترانزي

دانلود پايان نامه استفاده بهينه از فضاي هوايي كشور با هدف افزايش پروازهاي ترانزي

پنجشنبه 19 اسفند 1395
14:06
6: تعداد بازدید

تعداد صفحات:109
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
كلمات كليدي
مقدمه
فصل اول
كليات
اهميت و هدف مساله
اهميت مساله
هدف مساله
پيشينه تحقيق - كـــــاوش در متون
روش تحقــــيق
روش پژوهش در بخش "بررسي پروازهاي عبوري و ترانزيت هوايي بدون توقف در آسمان ايران"
روش پژوهش در بخش "تحليل و بررسي پتانسيل‌هاي بالقوه ترانزيت هوايي با توقف و ارائه راهكارهاي جذب آن"
روش پژوهش در بخش "بررسي وضعيت ترانزيت مسافر در فرودگاه هاي منطقه"
فصل دوم - بررسي عملكرد فرودگاه هاي بين المللي منطقه وايران در جذب پروازهاي ترانزيت
بررسي عملكرد فرودگاه هاي بين المللي منطقه و ايران در جذب پروازهاي ترانزيت
فرودگاه هاي بين المللي داخلي
فرودگاه هاي بين المللي منطقه اي
بررسي عملكرد فرودگاه هاي بين المللي ايران و منطقه در ارتباط با پروازهاي برون‌مرزي
شركت هاي هواپيمايي
تحليل و بررسي فرودگاه هاي بين المللي ايران در ارتباط با عملكرد آن ها در پروازهاي برون
بررسي گستردگي و تواتر پروازهاي بين المللي خطوط هوايي ايراني در فرودگاه هاي
بين المللي كشور به منظور ارزيابي امكان جذب مسافرين ترانزيت از ساير كشورها
بررسي گستردگي و تواتر پروازهاي بين المللي خطوط هوايي خارجي در فرودگاه هاي بين المللي ايران
تحليل و بررسي فرودگاه هاي بين المللي ايران در ارتباط با پروازهاي ترانزيت با توقف
تحليل و بررسي فرودگاه هاي بين المللي منطقه در ارتباط با عملكرد آن ها در پروازهاي بين‌المللي
بررسي گستردگي و تواتر پروازهاي بين المللي توسط ناوگان هوايي امارات و گلف‌اير از پايگاه هاي همان كشورها
تحليل و بررسي فرودگاه هاي بين المللي منطقه در ارتباط با پروازهاي ترانزيت با توقف
مقايسه ارتباط كمي بين پروازهاي ترانزيت با توقف و عملكرد خطوط هوايي خارجي در هر فرودگاه
بررسي تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در فرودگاه هاي منطقه
تعرفه‌هاي خدمات فرودگاهي در كشورهاي ارمنستان(Armenia) و آذربايجان(Azerbaijan)
تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در كشور بحرين (Bahrain)
هزينه پرداختي نشست (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي مجاز)
هزينه پرداختي پاركينگ (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي مجاز)
هزينه سرويس هاي مسافران
تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در كشور عراق (IRAQ)
هزينه پرداختي نشست (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي)
هزينه پرداختي روشنايي
هزينه پرداختي پاركينگ
هزينه سرويس هاي مسافران
هزينه نگهداري
تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در كشور اردن (Jordan)
هزينه پرداختي نشست (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي مجاز)
هزينه سرويس هاي مسافران
هزينه پرداختي پاركينگ (براساس ماكزيمم وزن برخاستي مجاز)
هزينه پرداختي آشيانه (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي مجاز)
هزينه پل هوايي
تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در كشور قزاقستان (Kazakhstan)
هزينه پرداختي نشست (براساس ماكزيمم وزن برخاستي)
هزينه پرداختي پاركينگ
هزينه پرداختي آشيانه
هزينه نگهداري
هزينه سرويس هاي مسافران
تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در كشور كويت (Kuwait)
هزينه پرداختي نشست (براساس ماكزيمم وزن برخاستي مجاز)
هزينه پرداختي روشنايي
هزينه پاركينگ (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي مجاز)
هزينه پل هوايي
هزينه سرويس هاي مسافران
تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در كشور عمان (Oman)
هزينه پرداختي نشست (بر اساس ماكزيمم وزن برخاستي)
هزينه پاركينگ
هزينه سرويس هاي مسافران
تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در كشور پاكستان (Pakistan)
هزينه پرداختي نشست (براساس ماكزيمم وزن برخاستي)
هزينه آشيانه و پاركينگ (براساس ماكزيمم وزن برخاستي)
هزينه پل هوايي
هزينه سرويس هاي مسافرين
هزينه نگهداري (بر پايه ظرفيت هواپيما)
تعرفه هاي خدمات فرودگاهي كشور در قطر (Qatar)
هزينه پرداختي نشست
تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در كشور عربستان سعودي (Saudi Arabia)
هزينه پرداختي نشست (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي ناخالص)
هزينه پاركينگ (بر پايه ماكزيمم وزن)
هزينه جابجايي مسافران
تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در كشور تركيه (Turkey)
هزينه پرداختي نشست (برپايه ماكزيمم وزن برخاستي)
هزينه پاركينگ (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي)
هزينه روشنايي
هزينه اتومبيل راهنما (برحسب دلار آمريكا)
هزينه بارگيري هواپيما (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي)
هزينه سرويس هاي مسافران
هزينه مراقبت و نگهداري
تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در كشور امارات متحده عربي (United Arab Emirates)
فرودگاه ابوظبي و العين
هزينه نشست (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي)
هزينه پاركينگ (بر پايه سطح اشغالي)
فرودگاه دوبي
هزينه نشست (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي)
هزينه پاركينگ (بر پايه سطح اشغالي)
فرودگاه شارجه
هزينه نشست (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي)
هزينه پاركينگ (بر پايه سطح اشغال)
فصل سوم - بررسي مسيرهاي هوايي و پروازهاي عبوري از آسمان ايران
بررسي مسيرهاي هوايي و پروازهاي عبوري از آسمان ايران
بررسي قوانين و ضوابط استفاده از مسيرهاي هوايي
بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور ايران
بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور افغانستان
بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا و فضا و خدمات ناوبري در كشور ارمنستان
بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور آذربايجان
بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور بحرين
بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور عراق
بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور اردن
بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور قزاقستان
بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور قرقيزستان
بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور عمان
بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور پاكستان
بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور عربستان سعودي
بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور تركمنستان
بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور ازبكستان
بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور سوريه
بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور تاجيكستان
بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور تركيه
بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور امارات متحده عربي
بررسي پروازهاي عبوري از آسمان ايران
شناسايي عوامل موثر در ترانزيت عبوري
اطلاعات مربوط به پروازهاي ترانزيت عبوري از مسيرهاي هوايي ايران
تحليل پروازهاي عبوري از فراز ايران
بررسي تجهيزات هدايت و ناوبري مربوط به مسيرهاي هوايي
بررسي مسيرهاي هوايي
بررسي مسيرهاي هوايي ايران و منطقه
فصل چهارم : بررسي گزينه هاي گوناگون براي جذب پروازهاي ترانزيتي - بخش اول
بررسي گزينه هاي گوناگون براي جذب پروازهاي ترانزيتي
شناسايي كليه پروازهاي ترانزيت با توقف در كشورهاي منطقه در دوره زماني مربوطه (هفته آخر ماه مي 2002)
شناسايي پروازهاي ترانزيتي قابل جذب به فرودگاه هاي ايران
بررسي پايگاه اطلاعاتي پروازهاي دسته الف
بررسي عملكرد پروازي خطوط اصلي اروپايي و آسياي شرقي در فرودگاه هاي اطراف ايران
بررسي عملكرد پروازي خطوط هوايي حاشيه خليج فارس و آسياي غربي در منطقه اطراف ايران
بررسي پايگاه اطلاعاتي پروازهاي دسته ب
بررسي عملكرد پروازي ايران‎اير و ساير خطوط هوايي برتر منطقه‎اي در بازه زماني مورد مطالعه
بررسي مقايسه‎اي هزينه‎هاي فرودگاهي مرتبط با ترانزيت در فرودگاه هاي برتر منطقه
ارائه گزينه هاي كلي قابل بررسي
ارائه گزينه ها در بخش مديريت و عرضه خدمات
ارائه گزينه هاي عملي در بخش تقاضاي سفر و تبليغات
فصل پنجم : بررسي گزينه‌هاي گوناگون براي جذب پروازهاي ترانزيتي - بخش دوم
بررسي و تجزيه و تحليل فرودگاه هاي داراي قابليت منطقه‎اي در كشور براي جذب پروازهاي ترانزيت
بررسي و تجزيه و تحليل قوانين مربوط به رواديد در كشورهاي منطقه
تجزيه و تحليل پروازهاي ترانزيت در منطقه از نظر نوع رابطه بين مقاصد انتهايي و مياني
جمع بندي تحليل هاي مختلف
منابع فارسي
منابع انگليسي
چكيده
عنوان انگليسي

فهرست جداول:
فهرست پروازهاي ترانزيت با توقف در فرودگاه هاي بين‌المللي ايران در طول يك هفته در ماه مي سال 2002 ميلادي
فهرست پروازهاي ترانزيت با توقف در فرودگاه شهر استانبول در طول يك هفته مربوط به شركت هاي هواپيمايي خارجي
فهرست پروازهاي ترانزيت با توقف در فرودگاه شهر دوبي در طول يك هفته مربوط به شركت هاي هواپيمايي خارجي
فهرست پروازهاي ترانزيت با توقف در فرودگاه شهر منامه بحرين در طول يك هفته مربوط به شركت هاي هواپيمايي خارجي
هزينه پرداختي نشست در فرودگاه عمان
هزينه پرداختي نشست در فرودگاه هاي پاكستان
هزينه آشيانه و پاركينگ در فرودگاه هاي پاكستان
هزينه نگهداري بر مبناي گنجايش هواپيما در فرودگاه ها پاكستان
هزينه پرداختي نشست در فرودگاه قطر به تفكيك گروه هاي نوع هواپيما
هزينه پاركينگ در فرودگاه هاي كشور قطر
هزينه پرداختي نشست در فرودگاه هاي كشور تركيه
هزينه پرداختي پاركينگ در فرودگاه هاي كشور تركيه
هزينه پرداختي اتومبيل راهنما در فرودگاه هاي كشور تركيه
هزينه بارگيري هواپيما بر پايه حداكثر وزن برخاستي در فرودگاه هاي تركيه
هزينه نشست بر پايه حداكثر وزن برخاستي در فرودگاه هاي ابوظبي و العين
هزينه نشست بر پايه حداكثر وزن برخاستي در فرودگاه دوبي
هزينه نشست بر پايه حداكثر وزن برخاستي در فرودگاه دوبي
مبلغ دريافتي به ازاء هر 100 كيلومتر پرواز براساس وزن هواپيما در كشور ارمنستان
هزينه استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري وزن هواپيما در هنگام فرود مربوط به كشور بحرين
حداقل هزينه نشست و برخاست بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي در كشور عراق
حداقل هزينه استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي مجاز در كشور اردن
هزينه استفاده از مسيرهاي آسمان كشور عمان
هزينه استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري براساس ماكزيمم وزن برخاستي براي پروازهايي كه بدون توقف در كشور پاكستان از فراز آن عبور مي نمايند
هزينه استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري بر اساس ماكزيمم وزن برخاستي براي پروازهايي كه ضمن توقف در كشور پاكستان از فراز آن عبور مي نمايند
عامل وزن بر اساس بيشينه وزن برخاستي
مبلغ دريافتي به ازاء هر 100 كيلومتر پرواز بر اساس وزن هواپيما در كشور تركمنستان
مبلغ دريافتي به ازاي هر پرواز عبوري بدون توقف از آسمان كشور
امارات متحده عربي
تعداد پروازهاي ترانزيت عبوري از فراز ايران بين روسيه و كشورهاي ديگر در سال 2000 مجموع دو جهت
انواع و تعداد تجهيزات نصب شده در قلمروي هوايي كشور
تعداد و درصد سهم پروازهاي ترانزيتي در فرودگاه هاي اصلي منطقه و خطوط هواپيمايي مربوطه
اطلاعات مربوط به بخشي از پروازهاي ترانزيتي
اولويت هاي پروازي براي خطوط هواپيمايي اصلي اروپايي
اطلاعات مربوط به تعداد پروازهاي برنامه‎اي دسته (ب) در هفته مورد مطالعه در دو جهت (مسير)
سهم نواحي مختلف حوزه نفوذ فرودگاه مهرآباد در شبكه پروازي بين‎المللي ايران‎اير در هفته مورد مطالعه
مشخصات سه نوع هواپيماي مورد بحث در هزينه‎هاي فرودگاهي
كشورهايي از منطقه كه هزينه مازادي بر هزينه نشست در صورت نشست و برخاست در ساعاتي مشخص از شبانه روز دريافت مي‎كنند
هزينه نشست و برخاست روزانه در 18 كشور منطقه بر حسب سه نوع هواپيماي مختلف
هزينه مرتبط با مسافرين حمل شده در 18 كشور منطقه بر حسب سه نوع هواپيماي مختلف
سقف زماني مجاز براي توقف ترانزيتي در فرودگاه هاي بين‎المللي كشورهاي مختلف منطقه بدون نياز به اخذ ويزاي ترانزيت
جزئيات مربوط به پروازهايي در مسير اروپا-آسيا كه در دوبي توقف ترانزيتي دارند

فهرست اشكال:
مقايسه بين شبكه داراي فرودگاه قطب و شبكه بدون فرودگاه قطب

چكيده:
در اين تحقيق، در مرحله اول پتانسيل و امكانات بالقوه كشور در جذب پروازهاي ترانزيت كه خود بر اقسام مختلفي ميتواند مطرح باشد بررسي ميگردد. به اين شكل كه جايگاه و عملكرد فرودگاه هاي بين المللي كشور در جذب پروازهاي ترانزيت شناسايي ميشود و سپس با بررسي عملكرد كشورهايي از منطقه كه در جذب پروازهاي ترانزيت موفق عمل كرده اند و با تطبيق اقدامات انجام گرفته در آن كشورها با شرايط و اوضاع كشورمان، راهكارهاي جذب درصد بيشتري از پروازهاي ترانزيت به هوا، فضا و فرودگاه هاي كشور شناسايي و ارزيابي ميگردد. جذب پروازهاي ترانزيت ميتواند بهره دهي اقتصادي مناسبي براي يك كشور داشته باشد چرا كه ضمن ايجاد اشتغال، عوارض و هزينه هاي متنوعي از هواپيماههاي مربوطه اخذ ميشود.
در هر بخش براي فهم بيشتر، ضمن مدل سازي مساله، جداول و نمودارهايي ارائه شده است كه در بخش مربوطه به تفصيل به آن پرداخته شده است.
در نهايت و در فصل آخر، نتيجه گيري و پيشنهاداتي جهت ارتقاء توان جذب پروازهاي ترانزيتي، عبوري و توقفي، توسط كشورمان ارائه گرديده است.

مقدمه:
ترانزيت هوايي از سه جهت ميتواند مورد بررسي قرار گيرد، اول ترانزيت عبوري به اين معنا كه هواپيماهاي خطوط هوايي مختلف در قبال عبور از آسمان و فضاي يك كشور بدون آن كه توقفي را در فرودگاه هاي آن كشور انجام دهند، در قبال استفاده از كريدورها و مسيرهاي هوايي و برخورداري از سيستم هاي ناوبري آن كشور مبالغي را به هواپيمايي كشوري آن كشور ميپردازند. بديهي است كه هر چه يك كشور بتواند به پروازهاي عبوري بيشتري از آسمان خود سرويس دهي نمايد، بهره بيشتري از نظر اقتصادي خواهد برد. معمولاً خطوط هوايي مختلف در بين مسيرهاي امن، كوتاه ترين مسير را از نظر زماني انتخاب ميكنند كه البته تعرفه ها و عوارض عبور از آسمان هر كشور ميتواند در اين موضوع تاثيرگذار باشد.
دومين محور مطالعه پروازهاي ترانزيت همراه با توقف در فرودگاه هاي يك كشور هستند. دراين نوع ترانزيت كه عمدتاً مربوط به پروازهاي دوربرد ميباشد، هواپيماهاي خطوط هوايي مختلف به منظور دريافت امكانات و سرويس هاي فرودگاهي نظير سوخت گيري، غذا رساني، بازديدهاي فني و يا پياده و سوار كردن تعدادي مسافر با اهداف افزايش ضريب پري پرواز و يا گسترش شبكه پروازي در فرودگاه هاي يك كشور توقف كوتاهي ميكنند و بعد از پياده و سوار كردن تعدادي مسافر و يا بعد از انجام توقف هاي عملياتي با پرداخت هزينه هايي نظير هزينه نشست، هزينه سوخت، هزينه روشنايي به مسير خود ادامه ميدهند. در سومين حالت در ارتباط با امور ترانزيت هوايي، ميتوان مسئله تمايل مسافرين به استفاده از يك فرودگاه قطبي را به عنوان گره مياني پيش از رسيدن به مقصد نهايي مورد ارزيابي و بررسي قرار داد، به اين نوع ترانزيت، انتقال مسافرين گفته ميشود. در فصل دوم اين پژوهش فرودگاه هاي رقيب منطقه و خطوط هوايي موفق و اصلي منطقه بررسي خواهند شد.
سپس در فصل سوم ناحيه بندي دقيقي بر مبناي عوامل اقتصادي و جغرافيايي صورت گرفته و خصوصيات هر منطقه از نظر توليد و جذب پروازهاي باري و مسافري بررسي گرديده است و درگام بعدي مبادلات بار و مسافرين نواحي مختلف شناسايي و استخراج شده است و در مرحله آخر كريدورها و مسيرهاي مصوب و مهم بين المللي كه پروازها براي عبور از كشور ايران از آن ها استفاده ميكنند بررسي و شناسايي شده و ضمن تخصيص ترافيك ترانزيت هوايي عبوري به آن ها، مسيرهاي مهم كشور مشخص ميشوند بدين وسيله بستر مناسبي به منظور ادامه پژوهش در فصول پنجم تا هشتم فراهم ميشود تا بتوان ضمن بررسي دقيق كليات مسئله، به يك نتيجه گيري دقيق دست يافت و با ارائه راهكارها و پيشنهادات لازم به حل مساله كمك كرد.ارسال نظر برای این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب پس از تایید نویسنده سايت نمایش داده خواهد شد.

نام شما :
پست الكترونيك :
سایت / وبلاگ :
نظر شما :
نحوه ارسال :
کد امنیتی :


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | طراح قالب: آوازک