ساخت وبلاگ حرفه ای خرید بک لینک
بستن تبلیغات [X]
دانلود پايان نامه بررسي اثرات هارمونيك هاي ولتاژ و جريان بر روي ترانسفورماتورهاي

دانلود پايان نامه بررسي اثرات هارمونيك هاي ولتاژ و جريان بر روي ترانسفورماتورهاي

پنجشنبه 19 اسفند 1395
14:11
7: تعداد بازدید

تعداد صفحات:107

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

چكيده

كلمات كليدي

مقدمه

فصل اول - شناخت ترانسفورماتور

مقدمه

تعريف ترانسفورماتور

اصول اوليه

القاء متقابل

اصول كار ترانسفورماتور

مشخصات اسمي ترانسفورماتور

قدرت اسمي

ولتاژ اسمي اوليه

جريان اسمي

فركانس اسمي

نسبت تبديل اسمي

تعيين تلفات در ترانسفورماتورها

تلفات آهني

تلفات فوكو در هسته

تلفات هيسترزيس

مقدار تلفات هيسترزيس

تلفات مس

ساختمان ترانسفورماتور

مدار مغناطيسي (هسته)

مدار الكتريكي (سيم پيچ ها)

تپ چنجر

انواع تپ چنجر

مخزن روغن

مخزن انبساط

مواد عايق

كاغذهاي عايق

روغن عايق

بوشينك هاي عايق

وسائل حفاظتي

رله بوخهلتس

رله كنترل درجه حرارت سيم پيچ

ظرفيت سيلي گاژل

جرقه گير

پيچ ارت

فصل دوم - بررسي بين منحني B-H و آناليز هارمونيكي جريان مغناطيس كننده

مقدمه

منحني مغناطيس شوندگي

پس ماند (هيسترزيس)

تلفات پس ماند (تلفات هيسترزيس)

تلفات هسته

جريان تحريك

پديده تحريك در ترانسفورماتورها

تعريف و مفهوم هارمونيك ها

هارمونيك ها

هارمونيك هاي مياني

ناپايداري هارمونيكي مرتبط با هسته ترانس در سيستم هاي AC-DC

واكنش هاي فركانسي AC-DC

چگونگي ايجاد ناپايداري

تحليل ناپايداري

كنترل ناپايداري

جريان مغناطيس كننده ترانسفورماتور

عناصر قابل اشباع

وسائل فرومغناطيسي

فصل سوم - تاثير هارمونيك هاي جريان ولتاژ روي ترانسفورماتورهاي قدرت

مقدمه

مروري بر تعاريف اساسي

اعوجاج هارمونيك ها در نمونه هايي از شبكه

اثرات هارمونيك ها

نقش ترميم در سيستم هاي قدرت با استفاده از اثر خازن ها

توزيع هارمونيك هاي جريان در يك سيستم قدرت بدون خازن

توزيع هارمونيك هاي جريان در يك سيستم پس از نصب خازن

رفتار ترانسفورماتور در اثر هارمونيك هاي جريان

عيوب هارمونيك ها در ترانسفورماتور

هارمونيك هاي جريان

اثر بر تلفات اهمي

تداخل الكترومغناطيسي با مدارهاي مخابراتي

تاثير بر روي تلفات هسته

هارمونيك هاي ولتاژ

تنش ولتاژ روي عايق

تداخل الكترواستاتيكي در مدارهاي مخابراتي

ولتاژ تشديد بزرگ

حذف هارمونيك ها

چگالي شار كمتر

نوع اتصال

اتصال مثلث سيم پيچي اوليه يا ثانويه

استفاده از سيم پيچ سومين

ترانسفورماتور ستاره – مثلث زمين

طراحي ترانسفورماتور براي سازگاري با هارمونيك ها

چگونگي تعيين هارمونيك ها

اثرات هارمونيك هاي جريان مرتبه بالا روي ترانسفورماتور

مفاهيم تئوري

مدلسازي

نتايج عمل

راه حل ها

نتيجه گيري نهايي

فصل چهارم - بررسي عملكرد هارمونيك ها در ترانسفورماتورهاي قدرت

مقدمه

پديده هارمونيك در ترانسفورماتور سه فاز

اتصال ستاره

ترانسفورماتورهاي با مدار مغناطيسي مجزا و مستقل

ترانسفورماتورها با مدار مغناطيسي پيوسته يا ترويج شده

اتصال Yy ستاره با نقطه خنثي

اتصال Dy

اتصال yd

اتصال Dd

هارمونيك هاي سوم در عمل ترانسفورماتور سه فاز

سيم پيچ ثالثيه يا پايداركننده

تلفات هارمونيك در ترانسفورماتور

تلفات جريان گردابي در هادي هاي ترانسفورماتور

تلفات هيسترزيس هسته

تلفات جريان گردابي در هسته

كاهش ظرفيت ترانسفورماتور

فصل پنجم - جبران كننده هاي استاتيك

مقدمه

راكتور كنترل شده با تريستور TCR

تركيب TCR و خازن هاي ثابت موازي

راكتور اشباع شده SCR

شيب مشخصه ولتاژ

نتيجه گيري

منابع و مآخذ

چكيده به زبان انگليسي

فهرست اشكال:

نمايش خطوط شار

شماي كلي ترانسفورماتور

رابطه فوران و نيروي محركه مغناطيسي

نمايش منحني هاي هيستر زيس

نمايش بوشيگ هاي عايق

يك نمونه رله

رله كنترل درجه حرارت سيم پيچ ها

ظرف سيلي كاژل

شماي كلي يك ترانسفورماتور با مخزن روغن و سيستم جرقه گير

نمايش پيچ ارت

نمايش شدت جريان در هسته چنبره شكل

منحني مغناطيس شوندگي

منحني مغناطيس شوندگي

منحني هاي هيستر زيس

حلقه هاي ايستا و پويا

شكل موج جريان مغناطيس كننده

شكل موج جريان تحريك با پسماند

شكل موج شار براي جريان مغناطيس كننده سينوسي

نمايش هارمونيك هاي توالي مثبت و منفي

تركيبdc توالي منفي توليد شده توسط مبدلHVDC

نمايش امپدانس هاي AC,DC در روش سيستم حوزه فركانس

مقايسه حالات مختلف اشباع

مشخصه مغناطيسي ترانسفورماتور

جريان مغناطيس كننده ترانس و محتواي هارمونيكي آن

مدار معادلT براي يك ترانسفورماتور

منحني شار مغناطيسي برحسب جريان ترانسفورماتور

نمونه شكل موج جريان مغناطيسي براي يك ترانسفورماتور

مولدهاي هارموني جريان

هارمونيك پنجم با ضريب 35%

طيف هارمونيك ها

جريان تحميل شده روي جريان اصلي

طيف هارمونيك ها

جريان تحميل شده روي جريان اصلي

مسير هارمونيكي جريان در سيستم بدون خازن

مسير هارموني هاي جريان در سيستم پس از نصب خازن

تداخل الكترو استاتيكي با مدارهاي مغناطيسي

ولتاژ تشديد بزرگ در اثر هارمونيك سوم

ترانسفورماتور ستاره مثلث زمين، براي حذف هارمونيك هاي مضرب 3

طراحي ترانسفورماتور براي سازگاري با هارمونيك ها

مدار معادل ساده شده سيم پيچ ترانسفورماتور

توزيع ولتاژ در طول يك سيم پيچ

نمودار برداري ولتاژهاي مولفه اصلي، سوم، پنجم و هفتم

نمودار برداري ولتاژهاي اصلي، هارمونيك پنجم و هفتم

نمايش نيروي محركه الكتريكي emf اتصال ستاره در هر لحظه

نمايش هارمونيك هاي سوم در اتصال مثلث

مربوط به نوسان نقطه خنثي

مسير پارهاي هارمونيك سوم (مضرب سه) در ترانسفورماتورهاي سه فاز

نوع هسته اي

ترانسفورماتور با اتصال Y-y بدون بار

سيم پيچ سومين (ثالثيه)

ساختمان شماتيك TCR

منحني تغييرات بر حسب زاويه هدايت و زاويه آتش

مشخصه ولتاژ - جريانTCR

يك نمونه صافي با استفاده از L.C

حذف هارمونيك سوم با استفاده از مدار TCR با اتصال ستاره

حدف هارمونيك هاي پنجم وهفتم با استفاده از مدار TCR با اتصال ستاره

بررسي اختلال در شبكه قدرت قبل و بعد از استفاده از جبران كننده با خازن

منحني مشخصه ولتاژ - جريانSR

حذف هارمونيك هاي شبكه قدرت با استفاده از راكتور اشباع شده SR

منحني مشخصه ولتاژ - جريانSR با خازن اصلاح شيب

حذف هارمونيك هاي شبكه قدرت با استفاده از راكتور اشباع شده SR

منحني مشخصه ولتاژ – جريان SR با خازن اصلاح شيب

فهرست جداول:

مقادير هارمونيك ها در جريان مغناطيسي يك ترانسفورماتور

چكيده :

در اين پايان نامه به مطالعه ارتباط بين منحني مغناطيس شوندگي هسته ترانسفور ماتور و ناپايداري هاي هارمونيكي ناشي از آن مي پردازيم. سپس انواع هارمونيك هاي ولتاژ و جريان و اثرات آن ها را بر روي سيستم هاي قدرت، در حالات مختلف مورد بررسي قرار ميدهيم. در قسمت بعد به بررسي چگونگي حذف هارمونيك ها در ترانسفور ماتورهاي قدرت با استفاده از اتصالات ستاره و مثلث سيم پيچي ها مي پردازيم. و در نهايت نيز جبران كننده هاي استاتيك و فيلترها را به منظور حذف هارمونيك هاي سيستم قدرت مورد مطالعه قرار ميدهيم.

اين پروژه شامل پنج فصل است كه :

فصل اول - در مورد شناخت ترانسفورماتور و آشنايي كلي با اصول اوليه ترانسفورماتور اصول كار و مشخصات اسمي ترانسفورماتور و چگونگي تعيين تلفات در ترانسفورماتور و ساختمان و وسائل حفاظتي به كار رفته در ترانسفورماتور بحث ميكند.

فصل دوم - در مورد رابطه بين B – H و منحني مغناطيس شوندگي تلفات پس ماند هسته جريان تحريكي در ترانسفورماتورها و ناپايداري هارمونيكي مرتبط با هسته و چگونگي ايجاد ناپايداري كنترل ناپايداري و آناليز هارمونيكي جريان مغناطيس كننده و عناصر اشباع را مورد بررسي قرار ميدهد .

فصل سوم - در اين فصل با هارمونيك هاي جريان ولتاژ اثرات آن ها و هارمونيك هاي جريان در يك سيستم خازن و يك سيستم پس از نصب خازن و عيوب هارمونيك هاي جريان و هارمونيك هاي ولتاژ و چگونگي تعيين آن ها را مورد بررسي قرار ميدهد.

فصل چهارم - دراين فصل به بررسي عملكرد هارمونيك در ترانسفورماتور ميپردازيم و انواع آن در اتصالات ترانس را مورد بررسي قرار ميدهيم و هارمونيك سوم در ترانسفورماتور و ايجاد سيم پيچ ثالثيه يا پايداركننده براي حذف هارمونيك و همچنين تلفات هارمونيك ها در ترانسفورماتور ميپردازيم .

فصل پنجم - در اين فصل به منظورحذف هارمونيك ها و اثرات آن ها در سيستم هاي قدرت، به مطالعه جبران كننده هاي استاتيك ميپردازيم. امروزه در سيستم هاي قدرت مدرن جبران كننده هاي استاتيك به عنوان كامل ترين جبران كننده ها مطرح هستند.ارسال نظر برای این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب پس از تایید نویسنده سايت نمایش داده خواهد شد.

نام شما :
پست الكترونيك :
سایت / وبلاگ :
نظر شما :
نحوه ارسال :
کد امنیتی :


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | طراح قالب: آوازک