ساخت وبلاگ حرفه ای خرید بک لینک
بستن تبلیغات [X]
دانلود پايان نامه بررسي ويژگي هاي شخصيتي مجرمان بر اساس نوع جرم

دانلود پايان نامه بررسي ويژگي هاي شخصيتي مجرمان بر اساس نوع جرم

پنجشنبه 19 اسفند 1395
14:12
11: تعداد بازدید

تعداد صفحات:114

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

چكيده

فصل اول - كليات پژوهش

مقدمه

بيان مساله

اهميت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

فرضيه پژوهش

تعريف متغيرها

تعريف نظري

تعريف عملياتي واژه ها

فصل دوم - ادبيات پژوهش

تاريخچه

تعريف جرم

اصول جرم شناسي

علت

انگيزه

شرط

عامل

عوامل جرم زا

عوامل بازدارنده

انواع طبقه بندي مجرمان بر حسب خصايل و سجاياي اصلي

طبقه بندي كين برك

طبقه بندي لوسن

طبقه بندي كرچمر

طبقه بندي شلدن

طبقه بندي اشنايدر

تئوري هاي مربوط به جرم

محيط

زمينه

شخصيت

وضعيت

اشكال جرم

جرائم بدوي

جرائم سودجويي

جرائم شبه قضايي

جرائم سازمان يافته و تشكيلاتي

عوامل مستعد كننده رواني و انگيزه ارتكاب جرم

عوامل مستعد كننده رواني

غرور و خودخواهي

حرص و طمع

جرائم جنسي

جاه طلبي يا رفع نياز

خشم و حالت تهاجمي

تنبلي

انگيزه ارتكاب انواع جرائم

قتل

مسموم كردن

ايجاد حريق عمدي

سرقت

كلاهبرداري

انحرافات

انواع اختلافات رواني از ديدگاه جرم شناسي

جنون از ديدگاه جرم شناسي

بيماري پارانويا از ديدگاه جرم شناسي

بيماري اسكيزوفرني از ديدگاه جرم شناسي

بيماري ماني از ديدگاه جرم شناسي

جنون ادواري از ديدگاه جرم شناسي

پسيكوپات ها از ديدگاه جرم شناسي

بيماري عصبي از ديدگاه جرم شناسي

انحرافات جنسي از ديدگاه جرم شناسي

بيماري صرع از ديدگاه جرم شناسي

عقب ماندگي ذهني از ديدگاه جرم شناسي

تاثير عوامل در شخصيت افراد و نقش عوامل فوق در بزهكاري افراد

تاثير عوامل ارثي در شخصيت افراد

تاثير عوامل مادرزادي در شخصيت افراد

تاثير عوامل اكتسابي فردي و شخصيت افراد

نقش هوش در شخصيت افراد

تاثير عوامل عمومي در شخصيت افراد

نقش عوامل فوق در بزهكاري افراد

سن و بزهكاري

عوامل بزهكاري كودكان و نوجوانان

زنان و بزهكاري

انواع جرائم خاص زنان

پيشگيري از رفتارهاي جنايي

انواع روشهاي اصلاحي، تربيتي، درماني و طرز اجراي آن

روش هاي مختلف در محيط بسته

روش عمومي

روش انفرادي

روش مختلط

روش تدريجي

روش منطبق با شخصيت

روش نيمه آزادي

اجراي روش در محيط آزاد

اجراي روش در محيط آزاد بدون مراقبت

اجراي روش در محيط آزاد مراقبت

طرز اجراي روشها

جراحي

جراحي روانپزشكي

درمان دارويي

روش تربيت با درمان پزشكي

پسيكوتراپي

روانكاوي

آيا زندان مفيد است؟

فصل سوم - روش پژوهش

مقدمه

روش پژوهش

جامعه آماري

حجم نمونه

روش نمونه گيري

ابزار اندازه گيري

روش هاي تجزيه و تحليل داده ها

فصل چهارم - يافته هاي پژوهش

مقدمه

بررسي ويژگي هاي توصيفي گروه نمونه

جدول 1-4

جدول 2-4

يافته هاي پژوهش

جدول 3-4

جدول 4-4

جدول 5-4

جدول 6-4

جدول 7-4

جدول 8-4

جدول 9-4

جدول 10-4

جدول 11-4

جدول 12-4

جدول 13-4

جدول 14-4

جدول 15-4

جدول 16-4

جدول 17-4

جدول 18-4

جدول 19-4

جدول 20-4

جدول 21-4

جدول 22-4

جدول 23-4

جدول 24-4

فصل پنجم - بحث و نتيجه گيري

نتيجه گيري

محدوديت ها

پيشنهادهاي كاربردي

پيشنهادهاي پژوهشي

منابع

ضمايم

پرسشنامه

چكيده:

پژوهش حاضر، به بررسي ويژگي هاي شخصي مجرمان براساس نوع جرم مرتكب شده پرداخته است. در اين پژوهش، رابطه ويژگي شخصيتي كه عبارت بودند از (ضعف رواني pt، هيستري Hy، افسردگي D، انحراف اجتماعي – رواني (pd)، خود بيمارانگاري HS، پارانويا pa، اسكيزوفرني SC، شيدايي Ma، دروغگويي L، بد جلوه دادن خود f، توسل به مكانيسم دفاعي k) با متغير انواع جرم كه عبارت بودند از : اعتياد و فروش مواد مخدر، كلاهبرداري، خيانت، چك برگشتي، قتل و دعوا، رابطه نامشروع، سرقت، در يك نمونه 70 نفره از مجرمين زندان مركزي اصفهان، براي آزمودن فرضيه پژوهش كه عبارت بود از : تعيين ويژگي شخصيتي مجرمان براساس نوع جرم مورد بررسي قرار گرفت. نمونه مورد مطالعه به روش نمونه گيري تصادفي ساده از ميان جامعه آماري انتخاب و براي جمع آوري داده هاي پژوهش از آزمون شخصيتي چند وجهي مينه سوتا (MMpt) استفاده گرديد.

تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از شاخص هاي آماري چون فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار و آزمون f انجام شد. بنابر تجزيه و تحليل داده ها از ميان 11 ويژگي شخصيتي كه بررسي شده بود، بين 6 ويژگي شخصيتي براساس نوع جرم تفاوت معناداري نشان داده شد كه اين ويژگي هاي شخصيتي عبارت بودند از : شخصيت پارانوياد (pa)، اسكيزوفرني (Sc)، شيدايي (Ma)، دروغگويي (L)، بد جلوه دادن خود (f)، توسل مفرط به مكانيسم دفاعي (k) و بين ويژگي هاي شخصيتي، ضعف رواني (pt)، هيستري (Hy)، افسردگي (D)، انحراف اجتماعي، رواني (pd)، خود بيمارانگاري (Hs)، براساس نوع جرم تفاوت معناداري وجود نداشت.

مقدمه:

ريشه جرم و جنايت را ميتوان تا سپيده دم تاريخ بشري به واپس برد. از آن هنگامي كه آدم و حوا به علت ارتكاب عمل نهي شده اي چون خوردن گندم از بهشت رانده شدند، و پسرشان قابيل برادر خود هابيل را به قتل رساند جرم آغاز راه كرد و از آن زماني كه آدمي با نگاهي حيرتناك و پرسش آميز، صحنه دريده شدن بره آهويي گريز پا را در چنگ و دندان جانوري برافروخته از هراس گرسنگي ديد، شالوده جامعه جرم آفرين نيز ريخته شد. از آن لحظه دردناك تاريخي به اين سو جنايت همان جنايت باقي مانده اما همواره رنگ عوض كرد و سايه خود را بر گستره گيتي افكند. اينك ما روز به روز شاهد گسترش تبهكاري خشم و در دنيايي زندگي مي كنيم كه با هوس هاي جنسي، قتل، آدمخواري و آدم ربايي و ... آميخته گرديده است و امنيت انسان معاصر را تهديد ميكند و هيچ روزي نيست كه در روزنامه ها و رسانه هاي گروهي از جرم ها و جنايت گفته نشود و خبرهاي هيجان انگيز درباره آدم كشي، دزدي، خودكشي و ... در راس خبرها نباشد! افزايش جرم در شهرهاي بزرگ به حدي رسيده است كه آرامش جاي خود را به بحران سپرده و به تدريج واژه امنيت و آسايش در بسياري موارد اعتبار خود را از دست داده است.

ريشه اصلي رفتارهاي جنايي را بايد در كل زندگي اجتماعي و نوع خاص روابط انساني جستجو كرد.

انواع نابساماني هاي اقتصادي – اجتماعي چون فقر، تورم و گراني، بيكاري، فقدان امنيت مالي و حقوقي و ساير عواملي كه باعث محروميت ميشود زمينه مناسبي را براي ارتكاب جرم فراهم مي آورد.

درباره اين كه چرا در جامعه جرم و جنايت روز به روز زيادتر ميشود و چرا تبهكاري رواج مييابد جرم شناسان ميگويند : اين همه ريشه در آزمندي انسان روزگار ما دارد و علماي اخلاق گناه جرم آفريني را به گردن زمانه بي رحم و فساد پذير مي اندازند و جامعه شناسان از ناهمترازي طبقات اجتماعي بر كشمكش فقر و ثروت سخن ميگويند و بالاخره روانشناسان جنايي، تبهكار را در حكم بيماري ميدانند كه تحت تاثير انگيزه هاي دروني و شرايط خاص محيطي دست به ارتكاب جرم زده است. اگر فزوني روزافزون بيماراني رواني و كساني را كه بر اثر ناراحتي هاي زندگي و فشارهاي ساختاري خودكشي ميكنند و يا مرتكب قتل ميشوند در نظر آوريم مي بينيم كه بي نظمي فكري و سركشي در جامعه حكمفرماست و هنر اعتدال و خويشتنداري و ميانه روي كه نشانه جامعه نيكبخت است از ميان رفته است و اگر براي اين نظام گسيختگي اجتماعي فكري نينديشيم و تدبيري به كار نبنديم و راه كارهايي نيابيم، بيم آن ميرود كه شمار تبهكاران و بيماران رواني باز هم افزايش يابد و جامعه را به نابساماني كشاند. بنابراين بايد به دنبال علل اساسي كه موجب وقوع جرم ميشوند و از راه كشف عللي كه بيشتر از فساد محيط يا عكس العمل هاي احساسات و تمايلات ناآگاه مجرم سرچشمه ميگيرد از وقوع حوادث ناهنجار و جرائم كاست.

روانشناسي جنائي سعي دارد به هر كيفيت كه ممكن است شخصيت مجرم را دريابد به اين ترتيب هم در تربيت و اصلاح مجرم بكوشد و هم از وقوع جرم هاي احتمالي جلوگيري نمايد.

بنابراين براي موفقيت در تدوين قوانين و برنامه ريزي جهت كنترل افراد مجرم و ممانعت از تكرار جرم لازم است كه به بررسي خصايص رواني و اثرات محيطي افراد مجرم پرداخت.ارسال نظر برای این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب پس از تایید نویسنده سايت نمایش داده خواهد شد.

نام شما :
پست الكترونيك :
سایت / وبلاگ :
نظر شما :
نحوه ارسال :
کد امنیتی :


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | طراح قالب: آوازک