ساخت وبلاگ حرفه ای خرید بک لینک
بستن تبلیغات [X]
دانلود پایان نامه بررسی نامتعادلی بار در شبکه توزیع و روش های کاهش آن

دانلود پایان نامه بررسی نامتعادلی بار در شبکه توزیع و روش های کاهش آن

جمعه 29 بهمن 1395
0:16
9: تعداد بازدید

تعداد صفحات:108
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات شبکه توزیع
اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات شبکه فشار ضعیف
تبعات نامتعادلی بار
شبکه فشار ضعیف
عدم تساوی بار فازها
اضافه تلفات ناشی از جریان دار شدن سیم نول
رسم نمودار چگونگی رابطه‌ بین افزایش عبور جریان از سیم نول و میزان تلفات در شبکه (بار کاملاً اکتیو)
شرایط لازم برای تعادل شبکه علاوه بر یکسان نمودن بار فازها
اثر نامتعادلی بار در افزایش تلفات ترانسفورماتورهای توزیع
عملکرد نا متعادل ترانسفورماتورهای سه فاز
بارهای تکفاز روی ترانسفورماتورهای سه فاز
بار تکفاز خط به خنثی در ترانسفورماتورهای سه فاز
بررسی تلفات نامتعادلی در ترانس های توزیع
ارائه پیشنهاد جهت کم کردن تلفات نامتعادلی در ترانسفورماتورهای توزیع
فصل دوم : بررسی روشهای کاهش تلفات ناشی از نامتعادلی بار
ارائه الگوریتم جهت تعادل بار فازها
اساس روش
تعیین آرایش بهینه شبکه
تخصیص انشعاب جدید بودن تغییر آرایش شبکه
تخصیص انشعاب جدید به شبکه بهینه شده
ارائه الگوریتم
امکان سنجی افزایش سطح مقطع نول
امکان سنجی افزایش سطح مقطع نول در خطوط با بار سبک
امکان سنجی افزایش سطح مقطع در خطوط با بار متوسط
امکان سنجی افزایس سطح مقطع نول در خطوط با شعاع تغذیه طولانی
نتیجه گیری
سیستم زمین و اثر آن در کاهش تلفات شبکه توزیع
تلفات در سیستم نول
کاهش تلفات در سیم نول
کاهش افت ولتاژ در سیم نول
اثر زمین نول در محل مصرف
زمین کردن شبکه توزیع
مقاومت سیم اتصال زمین و مقاومت زمین
مدل خط توزیع
اثر نامتعادلی فازها بر روی تلفات با توجه به سیستم زمین
حساسیت تلفات نسبت به مقاومت اتصال به زمین
جنبه اقتصادی خطا در تلفات
مقایسه هزینه ایجاد سیستم زمین و صرفه جویی ناشی از کاهش تلفات پیک
اثرات جریان عبوری از سیستم زمین

فهرست اشکال:
دیاگرام برداری جریان های فازها و جریان نول
درصد افزایش تلفات برحسب افزایش عبور جریان از سیم نول
دیاگرام برداری جهت محاسبه جریان نول
بار تک فاز در ترانسفورماتورهای سه فاز
بار تکفاز بین خط خنثی در گروه ترانسفورماتور Yy بدون خط خنثی
بار خط به خنثی فاز A گروه ترانسفورماتورYy
ترانسفورماتورDY با سیم نول
مقادیر جریان ها در ترانسفورماتور DY با سیم نول
ترانسفورماتور YZ با سیم نول
شبکه شعاعی از یکسو تغذیه
جریان های فاز در شبکه شعاعی
شبکه شعاعی با در نظر گرفتن تعداد انشعاب ها به جای جریان آن ها
شبکه شعاعی از یکسو تغذیه با سه گره
متعادل سازی انشعاب ها در گره‌ها
مجموع انشعاب های فازها پس از متعادل سازی انشعاب های گره‌ها
متعادل سازی مجموع انشعاب های فازها
شبکه مثال (1)
شبکه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز S در گره سوم
شبکه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز T در گره سوم
شبکه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز R در گره سوم
شبکه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز R در گره سوم
شبکه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز S در گره دوم
شبکه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز T در گره دوم
شبکه بهینه شده مثال
شبکه پس از تخصیص انشعاب جدید به فاز R در گره سوم
شبکه پس از تخصیص دومین انشعاب به فاز R در گره سوم
شبکه پس ازتخصیص دومین انشعاب به فاز S در گره سوم
شبکه پس از تخصیص دومین انشعاب به فازT در گره سوم
شبکه پس از تخصیص انشعاب به فاز S در گره دوم
شبکه پس از تخصیص انشعاب به فاز T در گره دوم
الگوریتم متعادل سازی بار فازها و افزودن انشعاب جدید در شبکه فشار ضعیف
مدارشماتیک جهت نمایش عبور بخشی از جریان نول توسط سیستم زمین
تقسیم جریان در دو مقاومت موازی
مدار معادل مثال
مدل خط توزیع با چهار سیم
مدل نمونه خط توزیع برای شرح محاسبات
تغییرات تلفات بر حسب میزان نامتعادلی بار
توزیع جریان سیم نول در حالت بار نامتقارن با مقاومت‌اتصال‌زمین ‌Rg
تأثیر مقاومت اتصال زمین Rg بر روی تلفات خط
نسبت تلفات در فیدر با مقاومت اتصال زمین مشخص به تلفات در فیدر با اتصال زمین کامل
ارزش کنونی تلفات خطوط انتقال

فهرست جداول:
قیمت‌ کابل های 4 رشته‌ای و تک رشته‌ای که در سطح ولتاژ توزیع به‌ کار برده‌ می شوند
میزان کاهش مقاومت سیم نول در اثر زمین کردن
ماتریس امپدانس HZ60
شکل مؤلفه‌های متقارن معادل
امپدانس خطوط با زمین مستقیم
تلفات خطوط با زمین مستقیم
تقسیم تلفات بین خط و اتصال زمین
تلفات در فیدرهای با بار توزیع شده متمرکز

پیشگفتار:
موضوع کلی این گزارش، بررسی نامتعادلی با رواثر آن در تلفات شبکه توزیع میباشد که شامل دو فصل میباشد بدین ترتیب که در فصل اول اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات شبکه توزیع بوده و بطور کلی مربوط به مطالعات اولیه میباشد تا دید کلی از هدف گزارش بدست آید. فصل دوم به بررسی روش های کاهش تلفات نامتعادلی بار اختصاص دارد.
فصل اول شامل دو بخش است که بخش نخست اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات در شبکه فشار ضعیف میباشد که بطور کلی به بررسی عدم تعادل بار در شبکه فشار ضعیف میپردازد و مقدار تلفات ناشی از آن محاسبه نموده و درصد آن را نسبت به تلفات شبکه سراسری بیان میدارد. بدین وسیله به ارزش بررسی و تحقیق در این مورد پی برده میشود.
در بخش بعدی اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات ترانسفورماتورهای توزیع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که ترانسفورماتورها مقداری تلفات نامتعادلی به علت غیر یکسانی مشخصات الکتریکی سیم پیچی ها دارند، همچنین بعنوان یک واسط سبب انتقال نامتعادلی فشار ضعیف به سمت فشار متوسط میشوند، لذا توجه به آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این بخش در مورد انواع اتصالات ترانس ها بحث شده است و میزان تلفات نامتعادلی در دون ترانس YZ و که بیشتر از همه در شبکه توزیع به کار میروند، محاسبه شده است.
فصل دوم شامل دو بخش میباشد. در بخش اول الگوریتمی جهت تقسیم مناسب انشعاب ها بین فازها در شبکه فشار ضعیف ارائه شده است تا با متعادل کردن فازها تا حد امکان از تلفات ناشی از نامتعادلی بار کاسته شود. همچنین این الگوریتم قادر است تا شبکه موجود را به شکل بهینه تغییر شکل دهد تا تلفات نامتعادلی آن به حداقل برسد.
در بخش دوم به بررسی امکان افزایش سطح مقطع نول به منظور کاهش مقاومت نول و به تبع آن کاهش تلفات نول پرداخته شده است. همانطور که از فصل اول نتیجه گرفته شده است تلفات نول حدود سه برابر تلفات نا متعادلی بار در فازها میباشد، لذا نیاز به توجه و رسیدگی دارد. به خصوص در خطوط با بار زیاد اهمیت تعویض کابل‌های نول با سطح مقطع بالاتر به خوبی احساس میشود.
سیستم زمین کامل علاوه بر این که نقش مهمی در حفاظت شبکه توزیع دارد، تا حدی زیاد از مقاومت نول نیز میکاهد. بخش سوم به این موضوع اختصاص دارد بدین ترتیب که با احداث زمین های متوالی تا حد زیادی از مقاومت نول کاسته شده و به تبع آن تلفات نول و تلفات نامتعادلی کاهش مییابد. لذا در این بخش با ارائه نمودارها و محاسبات به امکان احداث زمین های متوالی پرداخته شده است.


ارسال نظر برای این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب پس از تایید نویسنده سايت نمایش داده خواهد شد.

نام شما :
پست الكترونيك :
سایت / وبلاگ :
نظر شما :
نحوه ارسال :
کد امنیتی :


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | طراح قالب: آوازک